Epistola episcopi ad papam pro fidelitate imperatoris